ಇಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದಾರಣೆ:ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದರ?ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

271

ಇಂದಿನ ಕಾರವಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ.

1.Sona Masuri Rice

ಸೋನಾಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ -25kg -800PKT

2.Diamond Sona Rice

ಡೈಮಂಡ್ ಸೋನಾಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ -25kg – 880/PKT

3.HMT Rice

ಹೆಚ್ಎಂಟಿ ಅಕ್ಕಿ -25kg -950/PKT

4.Jeera Rice

ಜೀರಾ ಅಕ್ಕಿ -25kg. -1240/PKT

5.Ghee Rice

ಘೀ ರೈಸ್ -25kg -1240/PKT

6.Rava

ರವೆ -1kg -33/kg

7.Atta

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು -1kg. – 30/kg

8.Maida

ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು -1kg -34/kg

9.Toordal

ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ – 1kg -75/kg

10.Moongdal

ಹೆಸರು ಬೇಳೆ – 1kg – 90/Rs

11.Moong

ಹೆಸರುಕಾಳು -1kg – 80/Rs

12.Gram Dal

ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ -1kg – 70/Rs

13.Red Chana

ಕೆಂಪು ಕಡಲೆ – 1kg – 70/Rs

14.Kabuli Chana

ಕಾಬೂಲಿ ಕಡಲೆ – 1kg -75Rs

15.Sugar

ಸಕ್ಕರೆ – 1kg -36Rs

16.Dhara Oil

ಧಾರಾ ಆಯಿಲ್ – 1LTR. – 92Rs-PKT

17.Gemini

ಜೆಮಿನಿ ಆಯಿಲ್ – 1Ltr. -105/PKT

18.Fortune

ಫಾರ್ಚೂನ್ ಆಯಿಲ್ – 1Ltr – 98/PKT

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:- D.O.BUNT&SONS
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!