Tag: , , , , ,

ಪರ್ಶಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞನಾದ!

ಭಾರತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇ ಹೀಗೆ,ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಧರ್ಮ,ಸಮುದಾಯ,ಪಂಥ,ವರ್ಗ...